Strona głównaZarządzanie programami i projektamiZarządzanie projektami w imieniu Klienta

Zarządzanie projektami w imieniu Klienta

Istota usługi

Oferowana usługa polega na pełnieniu, w imieniu Klienta, roli kierownika projektu po stronie Zamawiającego. Naszym zadaniem jest uzgodnienie i wyegzekwowanie od dostawcy stosowania sprawdzonych standardów w zakresie zarządzania projektem, w tym: zarządzania przedmiotami dostaw, harmonogramem, jakością dostaw, dokumentacją, komunikacją, ryzykiem itp. Uzgodnienia zbieramy w formie odpowiednich procedur zarządczych, uzupełnionych o wzorce dokumentów. Najczęściej stosowanym przez nas standardem pracy jest metodyka TenStep, zgodna ze standardem PMI. Dysponujemy dużym zestawem wzorcowych procedur zarządczych dostosowanych do zróżnicowanych projektów, przez co uzgodnienie z dostawcą może być dokonane szybko i elastycznie. W przypadku dużych projektów i dostawców stosujących standardy PRINCE-2 akceptujemy także tę metodę.

Do kogo adresowana?

Oferta kierowana jest do przedsiębiorstw lub organizacji, które realizują projekty dużej skali, o sporej złożoności lub obarczone wieloma czynnikami ryzyka, które nie dysponują profesjonalną kadrą, specjalizującą się w zarządzaniu projektami.

Efekty dla Klienta

Efektem usługi jest skrócenie czasu realizacji projektu, pełna bieżąca kontrola nad jego realizacją oraz znaczne zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia zamierzonych celów w zaplanowanym budżecie i terminie. W przypadku projektów strategicznych przekłada się to na wymierne efekty biznesowe.

Typowy projekt

W typowym projekcie dołączamy do zespołu mającego wyłonić dostawcę produktów lub usług opisanych w formie SIWZ lub w postaci analogicznej, zapewniając uwzględnienie w wymaganiach zamówienia warunków dotyczących zarządzania projektem. Po wyłonieniu wykonawcy uzgadniamy z nim, w imieniu Zamawiającego, procedury zarządcze i pełnimy rolę kierownika projektu po stronie Zamawiającego.

Przykłady

Wśród wykonanych przez nasz zespół projektów, warto wymienić:

  • Pełnienie roli kierownika operacyjnego projektu po stronie Zamawiającego, przy wdrażaniu systemu informatycznego składającego się z kilku tysięcy specjalistycznych terminali komputerowych.
  • Opracowanie dla dużego Klienta z branży metalowej procedur zarządzania projektami inwestycyjnymi w fazie: przygotowania, realizacji i przeglądów powykonawczych w oparciu o metodykę TenStep.