Strona głównaPublikacjeArtykuły i referaty

Artykuły i referaty

Jankowski B.
Wdrażanie systemu handlu emisjami w Polsce
„Energetyka Cieplna i Zawodowa” nr 2-5/2004, 3-6/2005 i 1-2, 4, 6/2006.

Parczewski Z., Jankowski B.
Możliwy wpływ handlu emisjami na bezpieczeństwo funkcjonowania systemów energetycznych
„Energetyka” nr 2/2005, str. 76-86.

Parczewski Z.
Metody identyfikacji subsydiów w sektorze energetycznym Polski – ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych
[w:] Materiały konferencji polsko-niemieckiej, Kraków, marzec 2005 (w jęz. polskim i angielskim).

Parczewski Z., Jankowski B.
Handel emisjami jako narzędzie do optymalizacji kosztów użytkowania środowiska
Referat zamówiony na konferencję: „Nowa energia – user friendly”, Warszawa, 2-3 czerwca 2005 (materiały konferencyjne).

Parczewski Z., Jankowski B., Tatarewicz I.
Procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw ciepłowniczych w warunkach handlu emisjami
Referat zamówiony na IX Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje, 19-21 września 2005 (materiały XIV krajowej konferencji, str. 63-81).

Parczewski Z.
Procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw uczestników wspólnotowego systemu handlu emisjami CO2
Materiał przygotowany do publikacji i rozpowszechniany na seminariach szkoleniowych sektorów uczestniczących w handlu emisjami, Warszawa 2005.

Parczewski Z., Jankowski B.
Handel emisjami – aspekty wybrane; publikacja internetowa GEOLAND
[w:] „Handel Emisjami” – dodatek do „Rzeczpospolitej”; 13 września 2005 (dostępny na stronie internetowej http://www.geoland.pl/dodatki/energia_xlv/energsys.html).

Parczewski Z.
Wpływ regulacji unijnych na warunki funkcjonowania krajowych przedsiębiorstw ciepłowniczych
Referat zamówiony na VIII Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje, wrzesień 2004 (materiały XIII krajowej konferencji, str. 65-78), opublikowany także w czasopiśmie „Energetyka” nr 1/2006, str. 8-17).

Parczewski Z.
Mechanizmy handlu uprawnieniami do emisji CO2 – zagadnienia wybrane
[w:] Materiały seminarium IGCP Lublin „Nowe mechanizmy w ochronie środowiska dla ciepłownictwa po wejściu do Unii Europejskiej”, Cedzyna k. Kielc, październik 2004.

Parczewski Z, A. Umer i inni
National Gas Scenarios and Policy Preparation. POLAND – Country Report. Warsaw, April 2003
Warsaw, April 2003
Raport przygotowany w projekcie „Enhancing Gas Supply Security in an Enlarged Europe »ENGAGED»”, współfinansowanym z programu EU „Synergy”.

Parczewski Z.
Energy Efficiency highlights in transformation period and updating of energy policy of Poland up to 2005
„International Journal of Global Energy issues”, Inderscience Enterprises Ltd, 2002.

Niemyski M., Gaj H.
Systemowe uwarunkowania przychodów związanych z wykorzystaniem przez Polskę mechanizmów wspomagających z Kioto
[w:] „System Handlu Emisjami – szansa czy zagrożenie dla polskiej gospodarki”, Konferencja Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Warszawa, 24 września 2002.

Niemyski M., Jankowski B.
Ocena Ocena skutków makroekonomicznych przedsięwzięć gospodarczych jako element kształtowania racjonalnej gospodarki energią i środowiskiem
[w:] Konferencja „Racjonalizacja użytkowania energii i środowiska – Łódź 2002”, Rada Stołeczna Naczelnej Organizacji Technicznej, Łódź, 13-16 października 2002.

Jankowski B.
Rola strategii rozwoju przedsiębiorstw energetycznych w procesie restrukturyzacji i prywatyzacji branży
„Energetyka” nr 6/2001.

Jankowski B.
Implementation of the RAINS model – Polish experiences
Prezentacja na spotkaniu Zespołu Zadaniowego ds. Zintegrowanego Modelowania (TFIAM) działającego w ramach procesu uzgodnień Konwencji o Transgranicznych Zanieczyszczeniach na Dalekie Odległości, Bruksela, 14-16 maja 2001.

Parczewski Z., Krawczyński F.
Some elements of energy conservation policy under the energy policy guidelines of Poland
Inderscience Enterprises Ltd, tom 16, nr 1/2/3 2001, str. 101-115.

Parczewski Z.
Efektywność energetyczna w świetle aktualizacji założeń polityki energetycznej Polski do roku 2005
[w:] Międzynarodowa konferencja „Efektywność energetyczna – wyzwanie i szansa dla polskiej gospodarki”. Warszawa, 6-7 grudnia 2001, „Energia-pieniądze-środowisko”, nr specjalny 2001.

Parczewski Z.
Wybrane zagadnienia z raportu na temat paliw ciekłych
„Polityka energetyczna”, tom III, zeszyt 2/2000, str. 33-100, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2000.

Parczewski Z., Kumanowski M., Rojek M.
Rynki paliw i energii w Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia
[w:] Materiały XIV konferencji z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej, pt. „Kompleks paliwowo-energetyczny w obliczu integracji Polski z Unią Europejską”, Zakopane 5-8 listopada 2000 r., Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2000.

Parczewski Z., Nowakowski J., Rojek M.
Podobieństwa i różnice w polityce energetycznej Polski i Unii Europejskiej
[w:] Materiały XIV konferencji z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej, pt. „Kompleks paliwowo-energetyczny w obliczu integracji Polski z Unią Europejską”, Zakopane 5-8 listopada 2000 r., Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2000.

Jankowski B.
Czynniki determinujące rozwój energetyki jądrowej w Polsce w perspektywie do roku 2020 oraz wpływ na przewidywany zakres i skalę czasową rozwoju energetyki
[w:] Materiały konferencji „Energetyka Jądrowa dla Polski”, Warszawa, 25-26 marca 1999.

Jankowski B.
Electricity Distributing Companies in Liberalised Energy Markets in Poland – Threats and Opportunities
[w:] Materiały „World Energy Council Regional Forum, Central and East European Energy Policies, Marlets and Technologies for the 21st Century. Vilnius, Lithuania, 16-18 September 1999”.

Parczewski Z., Jankowski B., Umer A., Bednarski R.
Prognozy popytu na gaz ziemny w Polsce w perspektywie roku 2020
[w:] Materiały XIII konferencji z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej pt.: „Funkcjonowanie kompleksu paliwowo-energetycznego w świetle Prawa Energetycznego oraz nowych przepisów ochrony środowiska”, Zakopane, 17-20 października 1999.

Niemyski M., Umer A.
Wpływ zmian poziomu i struktury zapotrzebowania na energię elektryczną w przyszłości na warunki restrukturyzacji systemu elektroenergetycznego
[w:] „Rynek energii elektrycznej: Restrukturyzacja elektroenergetyki polskiej – oczekiwania i efekty", Politechnika Lubelska, Nałęczów 1998.

Jankowski B.
Możliwe konsekwencje II Protokołu azotowego dla polskiej elektroenergetyki
„Energetyka” nr 7/1998.

Jankowski B.
Środowiskowe determinanty długoterminowego rozwoju energetyki krajowej
[w:] Materiały XII konferencji z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej, Zakopane 1998.

Jankowski B., Umer A.
Zintegrowane planowanie rozwoju systemów energetycznych w skali lokalnej i jego zastosowanie w Polsce na przykładzie miasta Wrocławia
[w:] Materiały VI Konferencji Racjonalizacji Użytkowania Energii, tom II, Gdańsk, 14-16 października 1998.

Parczewski Z.
Wybrane aspekty polityki państwa w zakresie stanowienia cen paliw i energii oraz na rzecz efektywności energetycznej (str. 65-112)
[w:] „Liberalizacja sektora energetycznego i telekomunikacyjnego”, red. A. Szablewski, seria Monografie, nr 10, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 1998.

Jankowski B., Niemyski M.
Aktualne i przyszłe wymagania Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i ich konsekwencje dla producentów energii oraz polityki energetyczno-ekologicznej w Polsce
[w:] Materiały V konferencji pt. „Racjonalizacja użytkowania energii i środowiska", t. II, Komitet Problemów Energetyki PAN, Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych Rady Stoł. NOT, Gdańsk-Sobieszewo 1997.

Niemyski M., Jankowski B., Chyrczakowski S.
Wpływ uwzględniania kosztów zewnętrznych użytkowania energii na ocenę racjonalności gospodarki energetycznej w gospodarstwach domowych
[w:] Materiały V konferencji pt. „Racjonalizacja użytkowania energii i środowiska", t. II, Komitet Problemów Energetyki PAN, Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych Rady Stoł. NOT, Gdańsk-Sobieszewo 1997.

Jankowski B., Umer A., Niemyski M.
Rola paliw węglowych w gospodarce energetycznej kraju w perspektywie do roku 2015
„Karbo-Energochemia-Ekologia" nr 2/1997.

Parczewski Z., Muszyński I., Cherubin W.
Overview of Energy Conservation Policy in Poland
Referat zakwalifikowany na konferencję „Power engineering", UN Economic Commission for Europe. Maribor, Słowenia, maj 1997.

Jankowski B., Niemyski M.
Aktualne i przyszłe wymagania Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i ich konsekwencje dla producentów energii oraz polityki energetyczno-ekologicznej w Polsce
[w:] Materiały V Konferencji Racjonalizacji Użytkowania Energii, tom II, Gdańsk, 15-17 października 1997.

Jankowski B, Niemyski M.
Aktualne i przyszłe wymagania Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i ich konsekwencje dla producentów energii oraz polityki energetyczno-ekologicznej w Polsce
[w:] Materiały V konferencji pt. „Racjonalizacja użytkowania energii i środowiska”, t. II, Komitet Problemów Energetyki PAN, Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych Rady Stoł. NOT, Gdańsk-Sobieszewo 1997.

Parczewski Z.
Lokalne centra efektywności energetycznej
Referat programowy na konferencję pt. „Efektywne gospodarowanie zasobami energetycznymi gminy", Lubin, maj 1997.

Niemyski M., Umer A.
Metody analizy możliwości finansowania rozwoju elektroenergetyki w perspektywie średnio- i długookresowej
[w]: „Rynek energii elektrycznej: rynek hurtowy, rynki lokalne”, materiały III Konferencji Naukowo-Technicznej „Rynek Energii Elektrycznej ’96”, Nałęczów, 23-24 kwietnia 1996 r., Politechnika Lubelska, Lublin 1996.

Niemyski M. i inni
Wpływ wymagań z zakresu ochrony środowiska na efektywność zastosowania paliw węglowych o podwyższonych parametrach jakościowych w wybranych obiektach w energetyce
[w:] „Poprawa jakości węgla w programie dostosowania górnictwa węglowego do warunków gospodarki rynkowej", Prace Naukowe GIG, seria: Konferencje, Katowice 1996.

Niemyski M., Umer A.
Metody analizy możliwości finansowania rozwoju elektroenergetyki w perspektywie średnio- i długookresowej
[w]: „Rynek energii elektrycznej: rynek hurtowy, rynki lokalne”, materiały III Konferencji Naukowo-Technicznej „Rynek Energii Elektrycznej '96", Nałęczów, 23-24 kwietnia 1996 r., Politechnika Lubelska, Lublin 1996.

Jankowski B., Umer A., Niemyski M., Gryza P.
Uwarunkowania zmian popytu krajowego na węgiel kamienny na tle prognoz potrzeb energetycznych kraju w perspektywie średnio- i długookresowej
[w:] Materiały X konferencji z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej pt.: „Problemy popytowo-podażowe na krajowym rynku energii i paliw stałych", CPPGSMiE PAN, Zakopane, październik 1996.

Cherubin W., Muszyński I., Parczewski Z.
Efektywność energetyczna w świetle projektowanych uregulowań prawnych
Referat zamówiony na IV Krajową Konferencję pt. „Racjonalizacja użytkowania energii i środowiska”, Warszawa-Szczyrk, październik 1996.

Niemyski M. i inni
Adaptacja modelu energetyczno-środowiskowego DORSEK-E do poszerzonych badań ekonomiczno-finansowych w warunkach rynkowych
[w:] „Nowe metody kompleksowych badań systemów energetyczno-środowiskowych”, Komitet Problemów Energetyki przy Prezydium PAN oraz ZPE IPPT PAN, Warszawa 1996.

Chyrczakowski S., Jankowski B., Gryza P., Senczek S.
Polityka energetyczna Polski a rozwój rynku energii elektrycznej do roku 2010
[w:] Materiały III Konferencji Naukowo-Technicznej „Rynek Energii Elektrycznej, Rynek Hurtowy, Rynki Lokalne", Nałęczów, 23-24 04 1996.

Bojarski W. Jankowski B.
Zapotrzebowanie kraju na gaz oraz zabezpieczenie dostaw do 2010 roku
„Gospodarka Paliwami i Energią” nr 11/1996.

Parczewski Z.
Long-term Strategy for Rational Environmental and Energy Policies – selected points
[w:] Archiwum Ochrony Środowiska, tom 3-4, str. 231-246, Katowice 1994. (W jęz. polskim opublikowane w czasopiśmie „Energetyka” nr 6/1995, str. 246-252).

Bojarski W., Parczewski Z., Jankowski B.
Wpływ zmian kosztów wydobycia węgla kamiennego i cen międzynarodowych paliw i energii na przewidywane bilanse energetyczne Polski
„Gospodarka Paliwami i Energią” nr 11/1994.

Niemyski M. i inni
Rachunek ekonomiczny elektrowni w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w warunkach obecnego systemu rozdziału obciążeń w KSE
[w:] „Rynek energii elektrycznej: Kształtowanie się rynku energii elektrycznej w Polsce", Politechnika Lubelska, Kazimierz Dolny 1994.

Parczewski Z., Bojarski W., Jankowski B.
Wpływ kosztów wydobycia węgla kamiennego oraz cen międzynarodowych paliw i energii na przyszłe bilanse energetyczne Polski
„Gospodarka Paliwami i Energią”, nr 10/1994.

Cofała J., Parczewski Z., Sitnicki S.
Strategies for Reduction of Environmental Impacts from Energy Production and Use in Poland
[w:] materiały XV World Energy Congress, Madryd 1992, Hiszpania.

Cofała J., Parczewski Z.
Assessment of the Possible Role of Gas in Atmospheric Pollution Abatement in Poland
[w:] Raport Study on Gas Development Plan for Poland, Warszawa 1990.