Strona głównaAktualnościPrace na potrzeby Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030

Aktualności

Prace na potrzeby Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030

29.03.2017

W listopadzie 2016 r. Komisja Europejska  opublikowała propozycje nowych regulacji dla unijnego rynku energii (tzw. Pakiet zimowy). Komisja chce zapewnić realizację udziału energii odnawialnej w unijnym końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. na poziomie co najmniej 27 proc.  poprzez mechanizm kontroli polegający na przedkładaniu przez państwa członkowskie zintegrowanych krajowych planów w zakresie energii i klimatu, obejmujących cele, strategie polityczne i środki tych państw odnoszące się do wymiarów unii energetycznej.

Choć ile nowe regulacje nie zostały jeszcze przyjęte na poziomie unijnym, Komisja oczekuje przygotowania pierwszych krajowych planów w zakresie energii i klimatu już w 2017 r.. Ministerstwo Energii w styczniu opublikowało informację, że  na potrzeby przygotowania tego planu przygotowuje zlecenie opracowania prognozy obecnej sytuacji w wariancie „wdrożonych polityk” oraz prognozy oceny skutków planowanych polityk w zakresie energii i klimatu, choć Rząd Polski ocenia proponowany przez KE  harmonogram jako nierealistyczny.

W styczniu  EnergSys złożył  we współpracy z EY (dawniej Ernst & Young) odpowiedź na zapytanie Ministerstwa Energii na temat rozpoznania cen rynkowych wykonania prognoz na potrzeby Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. Przetarg nie został ogłoszony –jak sądzimy – z powodu przekroczenia wartości ofert ponad  przewidywany koszt wykonania zamówienia.

Od początku roku Spółka prowadzi prace rozwojowe w związku z rozpoznaniem tematyki "Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030". W ramach prac własnych prowadzone są m.in. analizy do prac prognostycznych w zakresie stosowania algorytmów EUROSTAT Shares Tool do oceny udziału źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii, opracowanie wymogów dotyczących analizy kosztów i korzyści  działań proefektywnościowych  w zakresie analizy społeczno-ekonomicznej oraz identyfikacja możliwych wariantowych ścieżek prognozowanego zużycia energii i oszczędności użycia energii.

<- Wstecz do: Aktualności