Strona głównaAnalizy systemowe, polityki, strategieAnalizy systemowe, oceny skutków

Analizy systemowe, oceny skutków

Istota usługi

Oferowane przez nas badania systemowe najczęściej mają na celu ocenę wpływu zmian w otoczeniu na badany kompleks (gospodarkę krajową, system energetyczny, sektor przemysłu, gospodarstwa domowe, określone przedsiębiorstwo).

W pracach o charakterze badań systemowych najczęściej stosujemy podejście scenariuszowe oraz zestawy modeli odwzorowujące najważniejsze powiązania wewnętrzne i zewnętrzne badanego kompleksu (systemu energetycznego, transportowego, sektora gospodarki, grupy przemysłowej itp.). Oprócz uzyskanych wyników prace tego typu prowadzą do zebrania i uporządkowania dużego zestawu danych oraz do lepszego zrozumienia oddziaływania poszczególnych elementów otoczenia na przyszłość badanego kompleksu.

Do kogo adresowana?

Oferta prac systemowych kierowana jest do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, szczególnie w sytuacji pojawiających się inicjatyw UE, np. w obszarze polityki energetycznej, ekologicznej, postępującej liberalizacji usług infrastrukturalnych. Adresatami są także organizacje gospodarcze i samorządowe oraz duże organizmy gospodarcze.

Efekty dla Klienta

Wyniki studiów systemowych stanowią solidne wsparcie przy wypracowaniu stanowiska wobec określonych propozycji lub oceny skutków wprowadzonych już zmian w otoczeniu, co w dalszej kolejności może być punktem wyjścia do opracowania strategii działania i rozwoju w danej dziedzinie (patrz opis kolejnej usługi - Opracowanie optymalnych strategii i polityk). Szczególny nacisk kładziony jest na wysoki poziom metodyczny i jakość uzasadnień, przez co wyniki i argumenty wypracowane w ten sposób są niezwykle spójne i trudne do zakwestionowania.

Typowy projekt

Typowy projekt obejmuje staranne zdefiniowanie problemu, zaadaptowanie lub zbudowanie modelu badanego kompleksu w powiązaniu z otoczeniem, opracowanie scenariuszy zmian otoczenia oraz ocenę ich wpływu na badany kompleks. W przypadku wykorzystania istniejących modeli praca nad typowym projektem trwa od trzech do sześciu miesięcy. W razie konieczności budowy specjalnego modelu czas trwania realizacji ustalany jest indywidualnie.

Przykłady

Wśród wielu projektów w tej dziedzinie, zrealizowanych przez EnergSys, warto zwrócić uwagę na takie wyzwania, jak:

  • Ocena skutków dostosowania Polski do wymagań UE w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (przed wejściem Polski do UE).
  • Ocena skutków wdrożenia limitów emisji SO2 i NOx, zawartych w Traktacie Akcesyjnym (skutki dla Polski i energetyki krajowej).
  • Ocena możliwości ratyfikacji przez Polskę tzw. drugiego protokołu siarkowego (Protokół z Goetheborga) w ramach Konwencji LRTAP.
  • Ocena skutków wdrożenia pakietu klimatyczno-energetycznego dla Polski do roku 2030 (Raport 2030).
  • Ocena skutków dla Polski wdrożenia nowych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2050,zawartych w dokumentach KE: Roadmap 2050 i Energy Roadmap 2050 (Raport 2050).