Strona głównaAnalizy, prognozy i usługi dla energetykiZezwolenia na emisję CO2 i usługi powiązane

Zezwolenia na emisję CO2 i usługi powiązane

W Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2 weszliśmy w III okres rozliczeniowy 2012-2020. Komisja Europejska Decyzją 2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007 r., ustanawiającą wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości emisji gazów cieplarnianych zgodnie z Dyrektywą 2003/87/WE, wprowadziła szereg modyfikacji w SHUE, obejmujących m.in.:

 • objęcie systemem nowych instalacji;
 • zmiany zasad systemu doboru poziomów dokładności;
 • zmiany zasad klasyfikowania paliw w systemie poziomów;
 • nowe wymagania w zakresie analizy niepewności i analizy ryzyka;
 • poszerzenie szczegółowości planu monitorowania w zakresie procedur gromadzenia, obróbki i kontroli danych.

Z kolei Dyrektywa 2009/29/KE z kwietnia 2009 r. wprowadziła istotne zmiany do funkcjonowania systemu handlu emisjami, które mogą wymagać zmiany dotychczasowych sposobów działania podmiotów objętych tym systemem.

Istota usługi

Oferta kierowana jest do wszystkich firm uczestniczących w systemie handlu emisjami. Usługa polega na opracowaniu na rzecz Klienta:

 • nowego wniosku o uzyskanie zezwolenia na udział w SHUE, w tym aktualizacji wniosku o zezwolenie z drugiego okresu rozliczeniowego;
 • planu monitorowania zgodnego z nowymi wytycznymi dotyczącymi monitorowania i sprawozdawczości emisji gazów cieplarnianych;
 • schematów analizy niepewności i oceny ryzyka w firmie w przedmiotowym zakresie oraz przeszkolenie pracowników Klienta.

Zależnie od oczekiwań Klienta, usługa może być poszerzona o:

 • systemowy audyt HE (kompleksowa ocena przygotowania przedsiębiorstwa do działania w systemie handlu emisjami – po dokonanych zmianach w EU ETS);

Warunki realizacji

Usługa wykonywana jest we współpracy ze służbami Klienta w obszarach gospodarki energetycznej, materiałowej i surowcowej, ochrony środowiska oraz kontroli jakości i zarządzania, z wykorzystaniem funkcjonujących lub nowo opracowanych w firmie zasad przepływu dokumentów, procedur kontroli jakości i struktury podziału odpowiedzialności. Cena pracy zależy od typu instalacji i jej cech specyficznych, które określają poziom złożoności wymaganej metodyki monitorowania.

Korzyści dla Klienta

 • Pomoc przy uzyskaniu zezwolenia na emisję – do momentu uzyskania pozytywnej decyzji właściwych organów.
 • Przygotowanie pracowników do wypełnienia obowiązków wynikających z udziału w systemie handlu emisjami.
 • Przygotowanie planu analizy niepewności i schematu oceny ryzyka, ułatwiających pozytywne przejście weryfikacji raportu rocznego.