Strona głównaAnalizy, prognozy i usługi dla energetykiDługoterminowe prognozy popytu i cen

Długoterminowe prognozy popytu i cen

Istota usługi

Oferujemy opracowanie scenariuszowych, wariantowych prognoz popytu na paliwa i energię dla uzgodnionych z Klientem grup odbiorców i obszarów w horyzoncie piętnasto-, trzydziestoletnim. Możliwe jest także rozszerzenie prognozy o ceny energii. Nawet w przypadku, gdy prognoza dotyczy pojedynczego nośnika energii, w naszych pracach analizujemy pełne zapotrzebowanie na energię, aby w odpowiedzialny sposób uwzględnić zjawiska substytucji i komplementarności popytu. Wielkości będące głównym przedmiotem prognoz są poddawane bardziej szczegółowej analizie i prezentacji w raporcie z wynikami prac.

Każda prognoza powstaje na bazie szczegółowej analizy istniejącego popytu i aktualnej zbiorowości użytkowników energii. Na podstawie tej analizy, w symulacyjnych modelach prognostycznych, budowany jest model rozwoju rynku w oparciu o zbiór spójnych założeń dotyczących przyszłości (scenariusz). Założenia opracowywanych scenariuszy są integralną częścią każdej prognozy i są zwykle uzgadniane z Zamawiającym. Możliwe jest też dostarczenie Klientowi specjalistycznego oprogramowania pozwalającego na samodzielną modyfikację scenariusza i tworzenie własnych wariantów prognoz długoterminowych.

Do kogo adresowana?

Oferta kierowana jest do firm działających na polskim rynku energii: producentów energii, operatorów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła. W drugiej kolejności do organów administracji państwowej odpowiedzialnych za politykę energetyczną i ochronę środowiska. Zainteresowaną grupą potencjalnych Klientów mogą być też władze samorządowe na poziomie gmin, obligowane przez ustawę Prawo Energetyczne do tworzenia projektu założeń do planu (art. 19 ustawy „Prawo Energetyczne”) lub planu (art. 20 ustawy „Prawo Energetyczne”) zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy.

Efekty dla Klienta

Klient otrzymuje wieloletnią prognozę zmian na wybranym rynku, opracowaną zgodnie z uznanymi standardami światowymi, umożliwiającą analizowanie bieżących problemów w szerszej perspektywie. Opracowane scenariusze umożliwiają łatwą modyfikację założeń.

Typowy projekt

  • Analiza dotychczasowego popytu i identyfikacja najważniejszych czynników wpływających na jego zmiany.
  • Opracowanie zbioru spójnych założeń dotyczących zmian w zbiorowości Klientów i zmian w otoczeniu w analizowanym horyzoncie prognozy.
  • Wyliczenie wartości liczbowych prognozy popytu lub cen dla wybranych lat i opracowanych wariantów zmian w otoczeniu.

W przypadku wykorzystania istniejących modeli, praca nad typowym projektem trwa od dwóch do czterech miesięcy. Potrzeba budowy specjalnego modelu wydłuża czas trwania realizacji, ponieważ wymaga wstępnych analiz oraz indywidualnych ustaleń z Klientem. Czas wykonania typowego projektu z reguły nie przekracza 6 miesięcy.

Przykłady

Jako reprezentatywne, dla tej omawianej klasy projektów, można uznać wykonane przez nasz zespół następujące prace:

  • Długoterminowe prognozy popytu na energię i moc elektryczną oraz prognozy cenowe, wykonywane w latach 2009 – 2012, dla dużych podmiotów działających na rynku energii w Polsce.
  • Krajowe prognozy popytu na energię elektryczną dla PSE S.A., a następnie dla PSE OPERATOR S.A.
  • Wieloletnie prognozy popytu na energię elektryczną na terenie działania spółki STOEN S.A.