Strona głównaAnalizy, prognozy i usługi dla energetykiAnalizy systemowe i strategie w energetyce

Analizy systemowe i strategie w energetyce

Funkcjonowanie i rozwój firm energetycznych w dużej mierze zależą od umiejętności szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków. Zdolność przewidywania skutków określonych zjawisk, np. stopniowego zaostrzania wymagań ekologicznych lub pojawiania się nowych rozwiązań technologicznych, staje się kluczowym czynnikiem decydującym o perspektywach rozwojowych danego kraju, regionu, koncernu czy firmy. Istotne jest także kreowanie racjonalnych warunków rynkowych, które pozwalają łączyć interes społeczny z interesem podmiotów rynkowych.

Istota usługi

Oferowane przez nas badania systemowe najczęściej mają na celu:

  • ocenę wpływu zmian w otoczeniu, w tym także zmian w modelu rynkowym, na optymalną strukturę systemu energetycznego
  • wypracowanie najkorzystniejszej strategii dostosowania systemu energetycznego do zachodzących zmian.

W pracach tych najczęściej stosujemy podejście scenariuszowe oraz zestawy modeli odwzorowujące najważniejsze powiązania wewnętrzne i zewnętrzne pomiędzy otoczeniem a badanym systemem energetycznym. Oprócz uzyskanych wyników, prace tego typu prowadzą do zebrania i uporządkowania dużego zestawu danych oraz do lepszego zrozumienia kierunku i siły oddziaływania poszczególnych elementów otoczenia na przyszłość badanego kompleksu.

Ocena wpływu na system energetyczny kraju wykonywana jest przy pomocy posiadanego zestawu modeli obejmującego: model makroekonomiczny do tworzenia scenariuszy rozwoju kraju (CGE-PL), model prognozowania popytu na energię (PROSK-E) i model systemu energetycznego kraju (EFOM-PL). Strategie dostosowania wykonywane są przy pomocy tego samego zestawu, jednak stosowana jest odmienna procedura analityczna - analizowane strategie są rozpatrywane w różnych warunkach otoczenia. Posiadane pakiety modelowania mogą być wykorzystywane do zamodelowania systemów energetycznych mniejszej skali. W ten sposób zastosowano pakiet EFOM do optymalizacji strategii dla Wrocławia (model EFOM-WR).

Do kogo adresowana?

Oferta prac systemowych kierowana jest do przedstawicieli organizacji gospodarczych działających w obszarze energii i klimatu (np. PKEE, TGPE, IGEOŚ, PTEZ, IEP, PIGEO, KIG), dużych koncernów energetycznych, a także administracji rządowej i samorządowej, szczególnie w sytuacji pojawiających się  inicjatyw UE, np. w obszarze polityki energetycznej, ekologicznej, postępującej liberalizacji usług infrastrukturalnych.

Efekty dla Klienta

Wyniki studiów systemowych stanowią solidne wsparcie przy wypracowaniu stanowiska negocjacyjnego oraz przy opracowaniu i wyborze optymalnej strategii działania i rozwoju na poziomie przedsiębiorstwa lub systemu energetycznego (lokalnego lub krajowego).

Typowy projekt

Typowy projekt obejmuje staranne zdefiniowanie problemu, zaadaptowanie lub zbudowanie modelu badanego kompleksu w powiązaniu z otoczeniem, opracowanie scenariuszy zmian otoczenia oraz ocenę ich wpływu na badany kompleks. W przypadku wykorzystania istniejących modeli, praca nad typowym projektem trwa od trzech do sześciu miesięcy. W razie konieczności budowy specjalnego modelu, czas trwania realizacji ustalany jest indywidualnie.

Przykłady

Zespół EnergSys zdobył duże doświadczenie realizując, między innymi, następujące prace:

  • Opracowanie optymalnej strategii rozwoju STOEN na okres 15 – 20 lat.
  • Analiza możliwości ratyfikacji przez Polskę tzw. protokołu z Geteborga (do Konwencji o Transgranicznym Przenoszeniu Zanieczyszczeń).
  • Analiza i wybór najkorzystniejszego wariantu restrukturyzacji części energetycznej dużej grupy przemysłowej.
  • Opracowanie strategii rozwoju SPEC Stołecznego Zakładu Energetyki Cieplnej.
  • Opracowanie strategii rozwoju działalności telekomunikacyjnej dużej firmy infrastrukturalnej z branży energetycznej.
  • Opracowanie oceny skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski (Raport 2030, Raport 2050), projektów stanowisk oraz propozycji modyfikacji unijnej polityki.